กรอกข้อมูลสำหรับตรวจสอบ

กรุณาตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องทั้งชื่อและนามสกุล
 
Temporary License
  • ข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอันเป็นการคุ้มครองประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
  • เฉพาะแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และยังมีชีวิตอยู่
  • กรณีตรวจสอบไม่พบ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแพทยสภาที่ โทรศัพท์: 0-2590-1887 หรือ e-mail: tmc@tmc.or.th
Image